Verslag presidium 10 november 2015

Tijdens de presidium vergadering van 10 november jl. is er weer een onenigheid ontstaan tussen de coalitie en oppositie partijen. Voor de derde keer is er gestemd met “gewogen stemmen”. Dat wil zeggen dat de aantal zetels in de Gemeenteraad de doorslag geven over een agendapunt wat wel of niet op de agenda geplaatst gaat worden. Dit keer ging het over een rapport wat uitgebracht is door de Rekenkamer in opdracht van de Gemeenteraad. Een aantal partijen, waaronder ook de VVD, hadden er behoeften aan om dit rapport te bespreken in de Raadsvergadering van 24 november jl. De coalitiepartijen vonden dit niet nodig omdat deze partijen de wethouder de tijd en gelegenheid willen geven om het rapport verder te bestuderen en waar nodig bij te stellen. De VVD heeft toen gezegd dat dit  een omgekeerde volgorde is want de raad heeft aan de Rekenkamer commissie een opdracht verstrekt, gaat dit verder met elkaar bespreken stelt voorwaarden vast, en gaat daarna met de portefeuillehouder in gesprek voor verdere uitvoering. Alle oppositie partijen waren het met ons eens! De coalitie partijen niet en drukte gewogen stemmen bij de voorzitter door. Dit is gebeurd en de voorzitter telden de aantal zetels 9 tegen 6 en het Rekenkamer rapport werd niet op de agenda geplaatst. Dit is niet de eerste keer dat dit gebeurde. Dit heeft de VVD fractie aan het denken gezet en besloten om hierover een brief samen te stellen. Wij hebben deze brief ook aan de pers gestuurd. Alleen al om aan te geven hoe ondemocratisch er achter gesloten deuren door deze coalitie gehandeld wordt!

Naar aanleiding van onze brief  hebben de oppositie partijen met elkaar hierover gesproken en heeft de PvdA , in overleg met de oppositie, een motie ingediend in de Raadsvergadering van 24 november. Daarin staat ook de mening van de VVD in. De VVD heeft de coalitie gewezen op hun ondemocratische werkwijze binnen het presidium en verzocht om positief de motie te ondersteunen. Dit is niet gebeurd de coalitie heeft tegen de werkwijze, zoals in het reglement van orde is vastgesteld. Afwijking hiervan  staat de grondwet niet toe. Uniek wat hier gebeurd?? Wel nee met deze houding kan het Gemeentebestuur problemen krijgen, de democratie staat wel bij de VVD hoog in het vaandel maar niet bij de lokalen partijen.

De VVD brief en de ingediende motie kunt u op onze site lezen.

Hier onder treft u de werkwijze en takenpakket van het presidium aan.

De raad beheert zijn eigen agenda. Voorafgaand aan iedere vergaderronde komt het presidium, of een afgeleide daarvan, samen om de agenda’s voor te bereiden. Stukken voor op de agenda worden doorgaans voorbereid door het college. Echter, in sommige gevallen maakt de raad ook zelf voorstellen, bijvoorbeeld over de vergaderwijze. Het presidium bereidt dit soort stukken in veel gevallen ook voor.

Het takenpakket van het presidium varieert enorm. Zo kunnen de taken van het presidium zich beperken tot het goedkeuren van de conceptagenda’s voor de raad en de raadscommissies en/of andere voorbereidende bijeenkomsten. Het is op die manier vooral een procedureel overlegplatform over de volgorde van de agenda, de wijze van behandeling van onderwerpen en de aankondiging van stukken op de termijnagenda. Veel gemeenteraden gebruiken het presidium ook voor bestuurlijke aangelegenheden, of voor bespreking van vertrouwelijke en persoonlijke onderwerpen. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in het reglement van orde van de gemeenteraad of in een afzonderlijke verordening. Hoe meer het presidium ook zaken van persoonlijke en bestuurlijke aard gaat bespreken, hoe groter de kans dat er voor de agenda-vorming een afzonderlijke agendacommissie in het leven wordt geroepen. Tot slot kan presidium

ook de werkgeversrol van de raad richting de griffier vervullen. Een speciale werkgeverscommissie is hiervoor het alternatief.

Met een liberale groet,

Jaap Heijndijk, fractie voorzitter