Van de fractie: Maarten Vinke

De afgelopen maanden stond de politiek/bestuurlijke arena in Westvoorne overwegend in het teken van de begroting 2018 e.v. De begrotingsbehandeling kende dit jaar, in navolging van Hellevoetsluis en Brielle, een “andere aanloop” dan gebruikelijk. Bij de begrotingsbehandeling in 2016 werd het geheel van kadernota en begroting (incl. Algemene Beschouwingen) voor het volgend jaar nog een volledige dag en avond aan besteed, in 2017 werd begin juni de kadernota behandeld en vervolgens in oktober/november de begroting 2018. De Algemene beschouwingen werden, op enkele specifieke zaken na, volledig schriftelijk afgedaan. Het nieuwe begrotingsproces werd door alle partijen als bijzonder handzaam ervaren en zonder noemenswaardige kanttekeningen, de technisch gewenste richting voor de nabije toekomst. Bezien in het licht van de beoogde ambtelijke samenwerking in 2019,derhalve een stap in de goede richting.

Bestuurlijk, waar het de procesgang betreft, dus een goede ontwikkeling. Waar het de invulling van de begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021 betreft echter een wat moeizamere bevalling. Te verwachten omdat de kadernota, ondanks de beleidsarme opzet maar door de achterblijvende ingrepen om de beoogde en realiseerbare efficiency te effectueren, een aanzienlijk tekort liet zien. Tekorten die oplopen van ruim 900.000 Euro in 2018 tot een kleine 1.500.000 Euro in 2021. Om bij de samenstelling van de begroting 2018 en de meerjarenbegroting de inkomsten en uitgaven toch enigszins in balans te brengen is door de coalitie van Partij Westvoorne (PW) en Inwonersbelang Westvoorne (IBW) maar weer eens gekozen voor het putten uit de aanwezige reserves. Daarnaast door alvast een besparing op personeelskosten in te boeken, door het verkopen van woningen uit de gemeentelijke woningvoorraad en ook maar weer eens een extra bezuiniging op te voeren bij het onderhoud en beheer van de openbare ruimte ter grootte van 150.000 Euro. Om ten finale nog een enigszins presentabele en vanuit de coalitie bezien, een verdedigbare begroting op te leveren zijn daarnaast nog een 3-tal zaken maar pm ingevuld zodat de daaruit voortvloeiende consequenties cijfermatig (nog) geen negatieve invloed opleveren.

Alleen maar kommer en kwel dus? Gelukkig niet.

In de aanvankelijk korte maar naar later bleek, toch een uitlopende vergadering door de uitvoerige behandeling van eerder ingediende amendementen en moties. Een door de VVD fractie ingediende motie om de voorgestelde bezuiniging op het onderhoud van de openbare buitenruimte van tafel te krijgen, kon na de beraadslaging rekenen op een raadsmeerderheid. Het daardoor ontstane gat in de begroting dient, zoals eveneens door de VVD fractie voorgesteld, gerealiseerd te worden in een efficiëntere bedrijfsvoering van de 3 multifunctionele centra of te wel de 3-M’s. Een optie uit de  ons bekende informatie zondermeer haalbaar is. Overall is in de ogen van de VVD fractie Westvoorne echter sprake van een onevenwichtige en op belangrijke onderdelen risicovolle begroting 2018 en meerjarenbegroting 2018-2021. De VVD fractie heeft dan ook gemeend, mede gelet op de verder oplopende  tekorten in de periode na 2018, hiermee dan ook niet in te moeten stemmen.


Maarten Vinke